مواد اپتیکی ناهمسانگرد

برخی از مواد در مقابل تابش نور فرودی در جهت‌های مختلف، خواص اپتیکی متفاوتی از خود نشان می‌دهند به همین دلیل آن‌ها را مواد اپتیکی ناهمسانگرد می‌نامیم. این مواد در حالت کلی، ممکن است جذبی و یا غیرجذبی باشند. در حالت جذبی، ضریب جذب ماده در دو راستای مختلف، متفاوت است و در حالت غیرجذبی، مقدار ضریب شکست در این دو راستا تفاوت دارد.

حالت جذبی:  در این حالت ممکن است ضریب جذب ماده ناهمسانگرد در دو راستای مختلف عمود بر هم، متفاوت باشد. قطبشگرهای خطی معمول از این نوع هستند و در یک راستا میدان الکتریکی را جذب کرده و در راستای دیگر عبور می‌دهند. در حالت دیگر، ممکن است ضریب جذب ماده، برای دو قطبش دایره‌ای چپگرد و راستگرد متفاوت باشد. 

حالت غیرجذبی: در اینجا ممکن است ضریب شکست ماده برای دو راستای عمود بر هم متفاوت باشد، که اغلب مواد دو شکستی معمول و سلفون‌ها از این نوع هستند و یا اینکه ممکن است ضریب شکست برای دو قطبش راستگرد و چپگرد متفاوت باشد. به چنین محیط‌هایی، محیط فعال نوری گفته می‌شود مانند محلول آب قند.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با