میدان الکتریکی نور

با خاصیت موجی نور آشنا هستیم و می‌دانیم که نور در بسیاری از تجربه‌ها خاصیت موجی از خود نشان می‌دهد. به عنوان مثال درآزمایش دو شکاف یانگ، نقش تداخلی ایجاد شده، تنها نشان‌دهنده موجی بودن نور است. موج بودن نور به معنای آن است که پارامتری در این کمیت در حال ارتعاش است. این پارامتر در تداخل  دوشکاف یانگ خود را نشان نمی‌دهد ولی در بحث قطبش و قطبیدگی نور بیان می‌گردد که پرتو نور یک موج الکترومغناطیسی است و میدان الکتریکی آن در حال نوسان است. در یک ارتعاش الکترومغناطیسی، میدان الکتریکی نور عمود بر میدان مغناطیسی آن، موج نوری را ایجاد می‌کند. این میدان الکتریکی نور است که در برخورد با مواد مختلف می‌تواند جذب شود یا عبور کند. هنگامی که جذب رخ می‌دهد، میدان الکتریکی شروع به میرایی می‌کند و شدت آن کم می‌شود. هنگام عبور میدان الکتریکی نور از ماده، بارهای مثبت و منفی آن ماده به ارتعاش درآمده و بدون اینکه از شدت میدان کاسته شود، از محیط عبور می‌کند. همین وابستگی به ارتعاش بارهای مثبت و منفی، ضریب شکست ماده را تعریف می‌کند.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با