ناهمسانگردی اپتیکی

بلورهایی مانند کلسیت که در آنها شکست دوگانه رخ می‌دهد، بلورهای دوشکستی نامیده میشوند.

این نوع بلورها از خانواده محیط‌های ناهمسانگرد اپتیکی هستند. منظور از محیط ناهمسانگرد اپتیکی محیط‌هایی است که در راستاهای مختلف ضریب شکست یا ضریب جذب متفاوت دارند. اگر ضریب شکست در راستاهای مختلف متفاوت باشد، می‌تواند منجر به تاخیرسازی و یا دوشکستی شود. و اگر ضریب جذب در راستاهای مختلف متفاوت باشد می‌تواند مؤلفه‌های میدان نور را در یک راستا حذف کند و در نتیجه نقش یک قطبشگر را بازی می‌کند. در واقع قطبشگرهای ورقه‌ای متداول از این نوع هستند که به آن‌ها ورقه‌های یا قطبشگرهای دیکروییک نیز می‌گویند. راستاهای ذکر شده ممکن است راستاهای خطی یا دایروی باشند که هر کدام قطعات اپتیکی خاصی را ایجاد می‌کنند.

–    اگر ضریب شکست در دو راستای عمود بر هم خطی متفاوت باشد، یک تاخیرساز و یا یک محیط دوشکستی ایجاد می‌شود.
–    اگر ضریب جذب در دو راستای خطی عمود بر هم متفاوت باشد، یک صفحه دیکروییک یا همان قطبشگر خطی ایجاد می‌شود.
–    اگر ضریب شکست در دو راستای دایروی عمود بر هم متفاوت باشد، محیط فعال اپتیکی که وظیفه چرخاندن قطبش خطی را به عهده دارد ایجاد می شود.
–     اگر ضریب جذب در دو راستای دایروی عمود بر هم متفاوت باشد به آن دیکروییزم دایروی می‌گویند و از نور قطبیده خطی، قطبش دایروی ایجاد می کند.

محیط‌های ناهمسانگرد ممکن است به صورت بلور یا ورقه‌های نازک از جنس‌های مختلف باشد به نحوی که به خاطر رفتار مواد داخل آن و یا فرآیند ساخت ضرایب اپتیکی در دو راستای مختلف متفاوت است.

نمونه این مواد شامل بلورهای معدنی مختلف مثل کوارتز، کلسیت، لیتیوم نایوبایت و دیگر بلورها هستند که بسته به نوع بلور و ویژگی‌های دیگر هر کدام برای منظوری استفاده دارند. همچنین سلفون و دیگر مواد پلاستیکی که از ملکول‌های بلند تشکیل شده‌اند، هنگام ساخت ممکن است به صورت ناهمسانگرد چیده شوند و رفتار ناهمسانگردها را از خود نشان دهند. برای شناسایی این دسته از مواد و تفاوت دادن به مواد شفاف همسانگرد مثل شیشه شاید یکی از راه‌ها قرار دادن آن‌ها بین دو قطبشگر عمود برهم است. اگر با چرخاندن این قطعه تغییری در نور خروجی ایجاد شد، نشانه قوی از ناهمسانگرد بودن محیط بین دو قطبشگر است.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با