همدوسی نور

لیزر همدوسی یکی از ویژگی‌های مهم لیزر است که نتیجه شیوه ایجاد لیزر میباشد. منظور از همدوسی این است که در لحظه‌های مختلف، ارتباط فازی نور حفظ می‌شود. به بیان دیگر در صورتیکه نور لیزر را یک نوسان الکترومغناطیسی در نظر بگیریم، این نوسان در حالت معمول و غیر لیزری مرتبا در حال اغتشاش و به هم ریختن است، بطوریکه  لحظه به لحظه شرایط جدید و تصادفی را ایجاد می‌کند. اما در لیزر، به خاطر شیوه ایجاد نور آن و تقویت گسیل القایی، موج الکترومغناطیس ایجاد شده ارتعاشی به دنبال هم و پیوسته و بدون انقطاع و بدون جهش‌های فازی دارد که به این پدیده همدوسی گفته می‌شود. همدوسی لیزر منشا بسیاری از کاربردها و ویژگی‌های لیزر است. نور لیزر، به خاطر همدوسی، در پدیده تداخل با نور معمولی متفاوت است و به هر مانعی که برخورد می‌کند تداخل و پراش را از خود نشان می‌دهد.  همدوسی بر دو نوع است:

یکی همدوسی زمانی و دیگری همدوسی فضایی. همدوسی زمانی به این معنا است که در لحظه‌های مختلف، ارتباط فازی یک نور حفظ می‌شود. منظور از همدوسی فضایی نیز این است که برای نقاط مختلف پرتو ایجاد شده در مکان‌های مختلف، ارتباط‌های فازی حفظ می‌ماند. هر دوی این دو نوع همدوسی در تداخل و ایجاد نقش های تداخلی بسیار مهم است.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با