پرتو عادی و غیرعادی

وقتی که یک دسته پرتو به بلورهای دو شکستی می‌تابد، ممکن است دو باریکه خروجی ایجاد شود که می‌توان برای هر کدام از آنها یک ضریب شکست نسبت داد. پرتویی که آن‌را پرتو عادی می‌نامیم، ضریب شکست و زاویه شکست آن در قانون اسنل صادق است و با تغییر زاویه تابش، ضریب شکست آن تغییر نمی‌کند. اما ضریب شکست پرتو غیر عادی ثابت نیست و با تغییر زاویه تابش, مقدار آن تغییر می‌کند (در راستای خاصی از بیضوی قرار می گیرد). زاویه شکست و ضریب شکست پرتو غیر عادی در قانون اسنل صادق نیست.

یک محیط ناهمسانگرد مانند بلور کلسیت می‌تواند منجر به دوشکستی (و یا تأخیرسازی) شود. در صورتی که نمونه‌ای از این بلورها را روی کاغذ قرار دهید، دو تصویر مختلف را مشاهده خواهید کرد. در پدیده تأخیرسازی، قطعه یا بلور مورد استفاده در دو امتداد مختلف x و y ،ضرایب شکست متفاوتی دارد که در نتیجه آن رفتار نور در این دو راستای عمود بر هم متفاوت خواهد بود.

 

پرتو عادی در واقع پرتویی است که با تغییر زاویه تابش ضریب شکست یکسانی را تجربه کند که در نتیجه قانون اسنل صادق خواهد بود ولی پرتو غیر عادی با تغییر زاویه تابش، ضریب شکست از یک محور شروع و به محور دیگر ختم می‌شود. بدیهی است که این دو پرتو برای اینکه چنین ویژگی نشان دهند باید قطبش‌های عمود برهم داشته باشند و این ویژگی منجر به کابردهایی در تولید نور قطبیده و شناسایی مواد می‌شود.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با